Част от групата на Esteta Interiori:

Част от групата на Esteta Interiori:

Правила и условия

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET

§ 1 Realizacja zamówienia

 1. Organizatorem sprzedaży produktów przez Internet jest Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie 73, 86-065 Łochowo, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036176, REGON: 092960240, NIP: 953 240 67 01
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym na stronie internetowej www.galameble.com z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych lub przerw konserwacyjnych nie może być wyświetlana.
 3. Klient oświadcza, iż przed zawarciem z Fabryką Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. umowy zapoznał się z Regulaminem.
 4. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie produktu, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.galameble.com.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 7. Za towary prezentowane w Sklepie Internetowym Klient powinien zapłacić przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. za pośrednictwem systemu Pay U w złotych polskich.
 8. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności. Koszty transportu ponosi Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 10. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego, wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności przekazuje informacje dotyczące głównych cech świadczenia, oznaczenia spółki, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 11. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za towar wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie jeżeli takie wystąpią.
 12. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. informuje Klienta w momencie składania zamówienia o obowiązku dokonania zapłaty, poprzez konieczność wyraźnego potwierdzenia przez niego, iż ma świadomość dokonywania zakupu z obowiązkiem zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności. Jeżeli Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 14. Ceny towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są w złotych polskich. Umieszczane są przy towarach na stronie www.galameble.com.pl .
 15. Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych towarów zostanie wysłane za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia sp. z o. o., oznaczenia Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy.
 16. Po wysłaniu przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o zakupionych produktów Klient otrzyma wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura będzie zawierać informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, ceny.

§ 2 Rezygnacja z zamówienia, zmiana i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta, który jest czynny w godzinach od 9:00 – 17:00 (nr telefonu: 52/ 583 65 11 – opłata według stawki operatora). Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na jej rzecz płatności.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  mogą być składane na piśmie (na adres: Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: dbamosofe@galameble.com ).
 5. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną oraz  zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na jej rzecz płatności.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Fabryce Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. lub przekazać go osobie przez nią upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar należy przesłać na adres: : Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru w Sklepie Internetowym.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 3 Reklamacje i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane za pomocą formularza e-mail. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. albo Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o.
 6. Jeżeli towar  ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. dostarczyć wadliwy towar na adres: Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić towar w miejscu, w którym się on znajduje.
 8. W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia towaru do Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży towaru oraz koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. jeżeli wystąpiły oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
 11. Na niektóre towary dostępne w Sklepie Internetowym Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. udziela gwarancji (informacja o towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 12. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 13. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.galameble.commogą być składane za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail: dbamosofe@galameble.com ) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.
 14. Odpowiedzialność Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 § 4 Transport – uszkodzenia towaru

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.
 3. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim  informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych  osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji  do Działu Obsługi Klienta Fabryki Mebli „Gala Collezione” sp. z o.o. pod nr telefonu: 52/ 583 65 11, co znacznie przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Fabryka Mebli „Gala Collezione” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lisim Ogonie 73, 86-065 Łochowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036176, REGON: 092960240, NIP: 953 240 67 01o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2015 i może być przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o zmieniony  z ważnych przyczyn, tj.:
 1. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.galameble.comwraz z ujednoliconym tekstem regulaminu . Zamówienia na towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.galameble.com.
 3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Fabryką Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

» Pobierz regulamin wraz z załącznikiem tutaj

Regulamin „Kupon Rabatowy”

I Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem promocji „Kuponem rabatowy”, jest Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie 73, 86-065 Łochowo, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036176, REGON: 092960240, NIP: 953 240 67 01,zwana dalej „Organizatorem”.

2. Czas obowiązywania promocji: od dnia 19.06.2015 godz. 00.00 do odwołania (decyduje data rejestracji zamówienia).

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail).

II Warunki uzyskania kodu rabatowego

1. W celu otrzymania uprawnień do kodu rabatowego niezbędne jest, aby Klient dokonał pierwszego zakupu oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową pod wskazanym przez siebie adresem e-mail, na który będą wysyłane przez Organizatora informacje z aktualną ofertą promocyjno-informacyjną. Niniejsza zgoda nie jest obowiązkowa, jednak niezbędna do uzyskania kodu rabatowego.

2. Wskazany w pkt. 1 kod rabatowy o wartości 10 % wartości zamówienia, będzie odliczany od łącznej wartości zamówienia w koszyku na końcowym etapie składania zamówienia.

3. Kod rabatowy nie łączy się z indywidualnymi rabatami Klientów, w jednym zamówieniu można wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy.

4. Rabat będzie naliczany do pojedynczego zamówienia objętego kodem – w trakcie dokonywania drugiego zakupu.

5. Kod rabatowy może być wykorzystany przy formach płatności i wysyłki obowiązujących w sklepie.

6. Kod rabatowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny i nie podlega obrotowi handlowemu.

III Zasady korzystania z kodu rabatowego

1. Przy rejestracji i zakładaniu konta wprowadzając swój prawdziwy adres e-mail w wyróżnione pole formularza umieszczonego na stronie, Klient otrzymuje zwrotną informację z prośbą o aktywację podanego adresu e-mail.

2. Podczas dokonywania zakupu należy zaznaczyć akceptację przy polu oznaczonym treścią: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Fabryka Mebli „Gala Collezione Sp. z o. o.” Lisi Ogon 73 k/Bydgoszczy, 86-065 Łochowo”

3. Po dokonaniu transakcji kod rabatowy zostanie także wysłany na wskazany przez Klienta adres e-mail, lecz Organizator nie odpowiada za doręczenie wiadomości. Kod rabatowy należy zapisać lub zapamiętać, w celu wykorzystania go przy składaniu zamówienia wpisując w odpowiednie pole.

4. W celu zrealizowania kodu rabatowego należy złożyć zamówienie na opakowanie preparatów do pielęgnacji mebli.

5. W trakcie dokonywania zakupów w sklepie, finalizując transakcję, w polu „Kod rabatowy“ należy wprowadzić kod rabatowy otrzymany droga e-mail.

6. Rabat zostanie naliczony obniżając wartość koszyka o kwotę przyznanego rabatu – 10% wartości zamówienia.

 

Gala Collezione
Gala Collezione -
Gala Collezione - Decide about Your furniture apperance

Вие избирате как да изглежда дивана

Gala Collezione - Онлайн каталог

Онлайн каталог

© Gala Collezione 2017. Всички права запазени.

Design: Inspect ™ Brand & Web Design

Close